به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

قلعه رود خان3

1

قلعه رود خان2

1

قلعه رود خان 1

1

قلعه رودخان

مربوط به دوره سلجوقيان (و به قولي ساسانيان)

1
X