به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان17

روستاي سوباتان - محمد گائيني

در سوباتان مردماني خونگرم و مهمان نواز را ديدم كه با وجود گردشگر پذير بودن اين منطقه، چنين برخوردهاي عجيب به نظر مي آمد و البته باعث خوشحالي بود... (متاسفانه در بيشتر موارد حضور گردشگر در مناطق روستايي و دور افتاده باعث تغيير رفتارهاي سنتي مردمان بومي مي شود!)


1
X