به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

جغرافياي طبيعي واقليم استان هرمزگان

جغرافياي طبيعي و اقليم استان

 

 

بخش عمده اي از مساحت اين استان را مناطق كوهستاني در بر گرفته‌اند. كوه‌هاي اين منطقه ادامۀرشته كوه‌هاي زاگرس اند كه به تدريج از شمال شرقي به جنوب شرقي امتداد مي‌يابند. ادامۀاين رشته همراه با كاهش ارتفاع، به تپه ماهورهاي آهكي ،گچي و شني منتهي شده و به زمين هاي پست ساحلي خليج فارس و درياي عمان متصل مي گردد .اين ناحيۀ پست ساحلي ، در اطراف تنگۀ هرمز وسعت بيش‌تري يافته، و شرايط مساعدي براي كشاورزي و صيفي كاري به وجود آورده است .
با توجه به مشخصات اقليمي و استقرار استان هرمزگان در منطقۀ فوق حاره اي، گرمي هوا مهم ترين پديدۀمشهود اقليمي آن است .
استان هرمزگان از مناطق گرم و خشك ايران است و اقلميم آن تحت تأثير آب و هواي نيمه بياباني و بياباني قرار دارد. هواي نوار ساحلي در تابستان هاي ، بسيار گرم و مرطوب است و گاهي نيز دماي آن از 52 درجۀ سانتي گراد تجاوز مي كند. دماي متوسط سالانۀ اين منطقه در حدود 27 درجۀ سانتي گراد است .
از ويژگي هاي آب و هوايي استان هرمزگان ، يك فصل طولاني گرم و يك فصل كوتاه خنك است . فصل گرم همراه با هواي شرجي 9 ماه به درازا مي كشد . فصل تابستان از اوايل اسفند ماه شروع مي‌شود؛ هوا رفته رفته رو به گرمي مي رود تا اين كه گرما در تير و مرداد به اوج خود مي رسد . فصل خنك آن همراه با خشكي نسبي هوا، در حدود 3 ماه طول مي كشد . اين فصل از اوايل آذر ماه شروع مي‌شود و تحت تأثير توده‌هاي هواي خنك غربي قرار مي‌گيرد. دماي هواي اين استان، در سرد‌ترين شب هاي سال، كه به ندرت به صفر درجه مي‌رسد ودر روز‌هاي زمستاني، دماي آن معمولاً از 10 درجۀ سانتي گراد بالاي صفر پايين تر نمي‌آيد .
اصولاً آب و هواي اين استان همانند آب و هواي نواحي بياباني است و زمان بارش هاي جوي آن «نيز فوق العاده اند ك مي باشد. در اين منطقه، درحدود 9 ماه از سال ، بارندگي مهمي صورت نمي‌گيرد و قسمت عمده، بارندگي آن نيز در يك يا دو نوبت به وقوع ميپيوندد . در همان موارد اندك هم، بارندگي آن اغلب مانند ماران هاي بهاري سيل آسا است و خسارات فراواني به بار مي آورد . ميزان رطوبت نسبي در سواحل خليج ‌فارس عمدتاً بالاست و بين 20تا 100 درصد نوسان دارد .
مهم ترين بادهايي كه در اين استان مي وزند ، عبارت اند از :
باد سهيلي: اين باد ، بادي است تابستاني و گرم كه از جنوب شرقي به سمت شمال غربي مي وزد و در رسيدن ميوۀ خرمانقش اساسي دارد .
باد شمالي : اين باد به مدت 9 ماه از سال به موازات سواحل شمالي خليج فارس مي وزد و40 روز از دورۀ وزش آن، در فصل تابستان ، هوا همراه با گرد و غبار فراوان است . جهت وزش اين باد غير از زمستان كه جهت غربي شرقي دارد، ازجنوب غربي به سمت شمال شرقي است. باد شمالي در فصل زمستان توأم با هواي نسبتاً سرد است و دوام كم تري دارد .
باد نشي (نعشي): اين باد، بادي است سرد و طوفان زا كه در فصل زمستان در سواحل استان مي وزد . جهت اين باد از شمال شرقي به ست جنوب غربي است، و گاهي در تنگۀ هرمز به طور پيوسته، و به مدت 3 تا 5 روز مي وزد .
باد غربي : اين باد ، بادي بهاري است كه از نيمه فروردين ماه تا اوايل تابستان از سمت جنوب به شمال مي وزد .
باد قوس : اين باد، بادي زمستاني است كه جهت شرقي _ غربي دارد و باعث بارش فراوان در منطقه مي شود .
باد شرجي يا شرقي: اين باد تابساني كه از بادهاي بسيار نامطلوب سواحل شمالي خليج فارس محسوب مي شود، در فصل تابستان مي‌وزد و پس ازبرخورد به سطح دريا، رطوبت فراواني را همراه مي‌آورد و نم نسبي هوا را به شدت افزايش مي دهد. اين باد گاهي با ابر و مه همراه است و در برخي نواحي نيز موجب بارندگي مي شود .
باد لوار (تش باد ):اين باد از سمت جنوب‌غربي مي وزد و از بيابان هاي عربستان نشأت مي ‌گيرد. زمان وزش باد لوار از تير ماه تا شهريور‌ماه است . باد بحري يا شمال غربي: اين باد اغلب در فصل زمسنان شروع به وزيدن كرده و نسيمي از طرف دريابه ساحل مي آورد كه گاهي نيز بارندگي هاي اندكي را به دنبال دارد .
مناسب‌ترين فصل مسافرت به استان هرمزگان، فصل زمستان است .


1
X