به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

چشمه هاي آب گرم استان هرمز گان

آب هاي كلروره

 

 

اين نوع آب ها اگر به صورت خارجي (حمام كردن)مصرف شوند، در درمان بيماري‌هاي روماتيسم، لنفاتيسم، بيماري‌هاي زنانه و تورم موضعي مؤثرند. مصرف اين نوع آب به صورت بخور، غرغره و شويۀ بيني در درمان بيماري‌هاي تنفسي مؤثر است. حمام كردن با اين آب، موجب گشادي رگ‌هاي خوني مي‌شود. اين نوكع آب‌ها اگر آشاميده شوند، صفرا آورند و ترشحات دهان و معده را افزايش مي‌دهند و حركات روده‌ها را نيز افزايش مي‌دهند و گاهي مليّن هستند .

 
 

آب گرم گنو

 

 

چشمۀ آب معدني گنو در فاصله 34 كيلومتري شمال شرقي بندرعباس، در كنار راه بندرعباس –سيرجان واقع شده شده است. يك راه آسفالتۀ فرعي به اين چشمه منتهي ميشود. اين چشمه در دره اي قراردارد كه كوه گنو و ارتفاعات سخت آهكي، از شمال و جنوب، آن را دربرگرفته اند. ازآب اين چشمه، جهت آبياري نخلستان و استحمام استفاده ميشودوآب چشمه گنواز دستۀ آب هاي گوگردي خيلي گرم(كلروره سولفاتۀ كلسيك گوگردي)مي باشد.
اين چشمه دو استخر زنانه و مردانۀ نسبتاً بزرگ تميز دارد كه به تأسيساتي مانند چندين رواق كوچك براي استراحت و اقامت مسافران، محل فروش نوشيدني وغيره تجهيز شده است. محوطۀ اطراف چشمه پر از از درختان خل بسيار زيبا و سر‌سبز است. پساب اين چشمه پس از خارج شدن از استخرها، مانند رودخان، كوچكي پس از طي چند كيلومتر با آب نسبتاً زيادي به صورت آبشار كوچك و جالبي به پايين سرازير مي‌شود. چشم انداز چشمه، آبشار و كوه گنو بسيار زيبا است .

 
 

2066

چشمۀ آب گرم لشتان (خمير)

 

 

اين چشمه در 7 كيلومتري شرق شهر بندر خمير قرار دارد. آب چشمه از شكاف سنگ‌هاي مارين از زمين خارج مي‌شود. در اطراف چشمه، دو استخر به ابعاد 10×5/3متر و 6×5 متر با عمق5/1 متر است كه در امتداد يكديگر ساخته شده اند. آب از استخر آول وارد اتخر دوم مي‌شود. در اين محدوده 12 اتاقك جهت اتراحت و اقامت مسافران ساخته شده است و به طور ريگان در اختيار مراجعين قرار مي‌گيرد طرز تشكيل اين چشمه بر اساس فرضية تكتونيك (ساخت زمين شناختي ) صفحه اي اسعتوار است. آب چشمةلشتان(خمير) در رديف آب‌هايي با كاتيون‌ها (يون‌هاي منفي) و آنيون‌هاي ( يون‌هاي مثبت ) مختلف گرم است.

 
 
 

چشمة چاه احمد

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر خمير _بندر‌لنگه و در دوراهي خرك قرار دارد. فاصلة بندر خمير تا دوراهي خرك 9 كيلومتر و از دوراهي تا مظهر چشمه در حدود 2 كيلومتر است كه 500 متر آن ميبايد پياده طي شود. در نزديكي مظهر چشمه ، يك استخر طبيعي به شكل مربع وجود دارد كه طول هر ضلع آن در حدود 5 متر است. آب اين چشمه از شكاف سنگ‌هاي آهكي دولوميتي از زمين خارج مي‌شود. در حوالي چشمه نيز دو باب اتاقك ساخته شده است كه مورد استفادة مسافران قرار مي‌گيرد. آب اين چشمه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون ‌هاي مختلف گرم است .

 
 

2068

چشمة آب گرم سايه خوش

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر خمير _ لنگه قرار دارد. فاصلة بندر خمير تا روستان سايه خوش، در حدود 40 كيلومتر است و از روستاي سايه خوش تا محل چشمه، در حدود 4 كيلومتر مي‌باشد. مظهر چشمه در شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني و در دامنةكوه جاي دارد. طرز تشكيل چشمة سايه خوش بر اساس فرضية تكتونيك صفحه اي استوار است و آب آن در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم زياد و كلرور سديم گرم است .

 
 

چشمة آب گرم بادون

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر لنگه به روستاي گزيل قرار دارد. از روستاي گزيل تا مظهر چشمه، در حدود 11 كيلومتر است. آب اين چشمه از شكاف سنگ هاي مارني از زمين خارج مي‌شود و نوع آن تكتونيك است. در اطراف چشمة بادون استخري احداث كشده‌اند. طول اين استخر 20 متر و عرض آن 12 متر است و آب آن به مصارف كشاورزي مي‌رسد. آب اين چشمه، در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم فراوان و كلرور سديم ولرم مي‌باشد .

 
 

چشمة آب‌گرم ملايجي

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر لنگه _بندر گنگ و در جنوب مسير ايستگاه قراردارد. آب چشمه از شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني خارج ميشود و عامل تشكيل آن عوامل تكتونيك صفحه‌اي است. آب چشمه ملايجي در رديف آب‌هاي گوگردي با آنيون‌ها و كاتيون‌هاي مختلفق گرم مي‌باشد .

چشمة آب گرم چارك

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر لنگه به گاوبندي قرار دارد و از طريق بستانه و روستاي باوردان قابل دسترسي است. مظهر چشمه در بستر رودخانة تنگ خوان است و از شكاف سنگ‌هاي مارني بيرون مي‌جوشد. عامل تشكيل چشمه، تكتونيك صفحه‌اي است و آب آن در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي مختلف گرم مي‌باشد.

 
 

2073

 

 

چشمة آب گرم فتوحيه (فتويه )

 

 

اين چشمه در مسير جادة بستك به لار قرار دارد و فاصلة آن از بستك تا فتويه، در حدود 30 كيلومتر است. مظهر چشمه در جنوب دهكده قرار دارد و حوضچه‌اي در كنار چشمه بنا شده است كه 4 متر طول، 2 متر عرض و 80 سانتي متر عمق دارد. آب اين چشمه به مصارف كشاورزي مي‌رسد. دبي آب چشمه حدود 50 ليتر در ثانيه و درجة حرارت آن مناسب (39درجة سانتي گراد ) و دسترسي به آن نيز آسان است. آب چشمة فتويه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي مختلف گرم است .

 
 

2076

چشمه‌هاي آب گرم خورگو

 

 

اين چشمه ها كه تعداد آن‌ها سه جشمه است، از طريق جادة فرعي منشعب از جادة بندر عباس _سيرجان قابل دسترسي ‌اند. از دوراهي جادة بندر‌عباس_سيرجان تا مظهر چشمة اول در حدود 28 كيلبومتر فاصله است.
آب چشمة اول از شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني خارج و وارد رودخانة خورگو مي‌شود. آب اين چشمه در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم و كلرور سديم ولرم است .
تعداد چشمه‌هاي آب‌گرم اين منطقه سه چشمه است كه خصوصيات واحدي دارند.
چشمة دوم خورگو در يك كيلومتري شرق چشمة اول از شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني به صورت جوشان از زمين مي‌جوشد. در نزديكي مظهر چشمه، حوضچه‌اي به شكل دايره، و به قطر 3 متر بنا شده است. از آب اين جشمه براي استحمام استفاده مي شود و در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي مختلف گرم است.
دسترسي به چشمة سوم نيز از طريق جادة فرعي منشعب از جاة بندر‌عباس‌_‌سير جان امكان پذيراست. از بندر عباس تا دوراهي خورگو 30 كيلومتر و از دوراهي تا مظهر چشمه، در حدود 20 كيلومتر فاصله است. در كنار مظهر چشمه، حوضچه اي جهت اتحمام وجود دارد و آب چشمه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است .

 
 

2079

چشمة آب گرم غرب تودولويه

 

 

اين چشمه در 500 متري غرب چشمة تودولويه از شكاف سنگ‌هاي آهكي از زمين خارج مي‌شود. در اطراف چشمه، رسوبات اكسيد آهن نشسته است. آب چشمه در رديطف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است. عامل تشكيل اين چشمه تكتونيك صفحه‌اي مي‌باشد.

چشمةآب گرم باري

 

 

در مسير جادة خورگو _ سرخان، روستاي باري قرار دارد. فاصلة مظهر چشمه تا روستاي باري 3 كيلومتر است كه يك كيلومتر آن را بايد پياده پيمود. چشمة آب گرم از شكاف سنگ‌هاي رودخانة گرو از زمين خارج مي‌شود. عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه‌اي است. در اطراف چشمه، تعدادي حوضچة كوچك به شكل مستطيل و به ابعاد مختلف بنا گرديده است كه هالي روستا در آن‌ها استحمام مي‌كنند. آب چشمظ باري در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است .

چشمة آب گرم سرخان

 

 

اين چشمه در مسير جادة فرعي خورگو _ سخان، منشعب از جادة بندر‌عباس ( سيرجان قراردارد. فاصلة چشمه تا روستاي سرخان در حدود يك كيلومتر است. عامل تشكيل چشمه تكتونيك صفحه‌اي است و آب آن از شكاف سنگ‌هاي شِيلي از زمين خارج مي‌شود. آب اين چشمه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيو‌ن‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است .

 
 

چشمة آب گرم كشكو

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندرعباس به كشكو قراردارد واز روستاي كشكو تا مظهرا چشمه 4 كيلومتر فاصله است كه يك كيلومتر آن را بايد پياده پيمود .
مظهر چشمه در شكاف سنگ‌هاي آهكي است و عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه اي مي‌باشد. حوضچه‌هاي متعددي در اطراف چشمه وجود دارند كه اهالي از آن ها به عنوان استخر شنا استفاده مي‌كنند. از آب اين چشمه جهت كشاورزي نيز استفاده مي‌شود. آب چشمه، در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيرزيم و كلرور سديم گرم مي‌باشد و در پايان مسير خود، به رودخانة كشكو ميريزد .

چشمة آب گرم ده شيخ

 

 

اين چشمه در مسير جادة حاجي آباد به سمت دولت آباد و در جنوب شرقي روستاي ده‌شيخ در دامنة كوهي قراردارد. مظهر چشمه در شرق حاجي‌آباد است .آب آن از شكاف سنگ هاي آهكي بيرون مي‌آيد و عامل تشكيل آن تكتونيك صفح‌اي است .آب چشمة ده‌شيخ، در رديف آب‌هاي گوگردي با آنيون‌ها و كاتيون‌هاي گرم است .


1
X