به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

مناطق حفاظت شده وحش

پناهگاه حيات وحش

محدوده ها يا زيستگاههاي طبيعي نمونه براي جانوران وحشي كه به منظور حمايت از جمعيت گونه هاي جانوري و افزايش سطح كيفيت آنها، انتخاب مي شوند. كمترين وسعت پناهگاههاي حيات وحش بايد به حدي باشد كه ضمن رفع نياز گونه هاي جانوري، پيوستگي و ارتباط متقابل واحدهاي آنها را نيز تضمين كند. اين مناطق، محيط هاي مناسبي براي فعاليت هاي آموزشي و پژ وهشي به ويژه در ارتباط با جانوران وحشي به شمار مي آيند. بهره برداري مصرفي و سازگار و همچنين فعاليت هاي گردشكري كنترل شده در پناهگاه ها مجاز است.

1- ميانكاله (ذخيره گاه زيستكره – تالاب بين المللي) - مازندران
2- توران (ذخيره گاه زيستكره) - سمنان
3- شادگان(تالاب بين المللي) - خوزستان
4- بختگان (تالاب بين المللي) - فارس
5- شيدور (تالاب بين المللي) - هرمزگان
6- سلكه (تالاب بين المللي) - گيلان
7- اميركلايه (تالاب بين المللي) - گيلان
8- سرخانكل (تالاب بين المللي) - گيلان
9- خوش ييلاق - سمنان
10- كلاه قاضي - اصفهان
11- فريدونكنار - مازندران
12- كيامكي – آذربايجان شرقي
13- قميشلو - اصفهان
14- موته - اصفهان
15- روچون - كرمان
16- دز - خوزستان
17- كرخه - خوزستان
18- دشت ناز - مازندران
19- دودانگه - مازندران
20- مياندشت – خراسان شمالي
21- سمسكنده - مازندران
22- مهروئيه - كرمان
23- انگوران - زنجان
24- بيستون - كرمانشاه
25- لوندويل - گيلان
26- خاركو - هرمزگان
27- نايبندان - يزد
28- بوروئيه - يزد
29- حيدري – خراسان رضوي
30- جاسب - مركزي
31- دره انجير و ني باز - يزد
32- راسبند - مركزي
33- شير احمد – خراسان رضوي
34- چوكام -


منطقه حفاظت شده

اراضي به نسبت وسيع با ارزش حفاظتي زياد كه با هدف حفظ و احياي رويشگاه هاي گياهي و رويشگاه هاي گياهي و زيستگاه هاي جانوري انتخاب مي شوند. مناطق حفاظت شده، محيطهاي مناسبي براي اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهش هاي زيست محيطي به شمار مي آيند. انجام فعاليتهاي گردشگري و بهره برداري مصرفي و اقتصادي متناسب با نواحي هر منطقه و براساس طرح جامع مديريت مناطق، مجاز است.

1- حرا (ذخيره گاه زيستكره – تالاب بين المللي) – هرمز گان
2- ارژن و پريشان (ذخيره گاه زيستكره – تالاب بين المللي) - فارس
3- ارسباران (ذخيره گاه زيستكره) - آذربايجان شرقي
4- توران (ذخيره گاه زيستكره) - سمنان
5- كوير (ذخيره گاه زيستكره) - سمنان
6- گنو (ذخيره گاه زيستكره) - هرمز گان
7- هامون (تالاب بين المللي) - سيستان و بلوچستان
8- گاندو (تالاب بين المللي) - سيستان و بلوچستان
9- سياه كشيم (تالاب بين المللي) - گيلان
10- حله - بوشهر
11- البرز مركزي – مازندران و تهران
12- كالمند - يزد
13- دنا – كهگيلوئيه و بوير احمد
14- مراكان - آذربايجان غربي
15- جهان نما - گلستان
16- دز - خوزستان
17- كرخه - خوزستان
18- كوه بافق - يزد
19- اشترانكوه - لرستان
20- بيدوئيه - كرمان
21- هفتاد قله - مركزي
22- سبز كوه - چهار محال و بختياري
23- هرمد - هرمزگان
24- ورجين - تهران
25- بهرام گور - فارس
26- سراني – خراسان شمالي
27- ساريگل - خراسان شمالي
28- سالوك - خراسان شمالي
29- پرور - سمنان
30- تندوره – خراسان رضوي
31- انگوران - زنجان
32- مند - بوشهر
33- قرخود - خراسان شمالي
34- جاجرود - تهران
35- باغ شادي - يزد
36- كوه خيز و سرخ - كهگيلوئيه و بوير احمد
37- ميان جنگل - فارس
38- سرخ آباد - زنجان
39- بيجار -كردستان
40- سفيد كوه - لرستان
41- بيستون - كرمانشاه
42- ليسار - اردبيل
43- تنگ صياد - چهار محال و بختياري
44- جزاير فارور – هرمز گان
45- باشگل - قزوين
46- لشگردر - همدان
47- مانشت و قلارنگ - ايلام
48- بلس كوه - مازندران
49- چهار باغ - مازندران
50- واز - مازندران
51- هراز - مازندران
52- آبشار شيرگاه - مازندران
53- خيبوس - مازندران
54- شش رودبار - مازندران
55- اساس - مازندران
56- هزار جريب - مازندران
57- بولا - مازندران
58- گشت رودخان و سياه مزگي - گيلان
59- سياه رود رودبار - گيلان
60- سرولات و جواهر دشت - گيلان
61- لوه - گلستان
62- زاو - گلستان
63- سياه كوه - يزد
64- باغ كشمير- خراسان رضوي
65- ارس سيستان - خراسان رضوي
66- شيمبار – خوزستان
67- شالو و مونگشت - خوزستان
68- هفت شهيدان - خوزستان
69- مير آباد - آذربايجان غربي
70- بيرك - سيستان و بلوچستان
71- پوزك - سيستان و بلوچستان
72- شيله - سيستان و بلوچستان
73- هلن - چهار محال و بختياري
74- بوجاق -
75- سولك - كهگيلوئيه و بوير احمد
76- كوه خامين - كهگيلوئيه و بوير احمد
77- ديل - كهگيلوئيه و بوير احمد
78- دناي شرقي - كهگيلوئيه و بوير احمد
79- حراي گابريك، جاسك شرقي و غربي - هرمز گان
80- حراي رود گز - هرمز گان
81- حراي تياب و ميناب - هرمز گان
82- حراي خوران - هرمز گان
83- سراج - هرمز گان
84- كبير كوه - ايلام
85- دينار كوه - ايلام
86- ماله گاله - فارس
87- نتگ بستانك - فارس
88- آبشار مارگون - فارس
89- بوزين و مرخيل - كرمانشاه
90- قلاجه - كرمانشاه
91- آق داغ - اردبيل
92- خانگرمز - همدان
93- الوند – مركزي


1
X