به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان11

نئور به سوباتان - محمد گائيني

وجه تسميه سوباتان: سوباتان يك واژه تركي است و به جايي گفته مي شود كه آب فرو مي رود

1

روستاي سوباتان10

روستاي سوباتان - محمد گائيني

منطقه پراز گله هاي بزرگ گوسفند و بز است!

1

روستاي سوباتان9

روستاي سوباتان - محمد گائيني

متاسفانه در اين منطقه چراي بي رويه دام به راحتي به چشم ديده مي شود...

1

روستاي سوباتان8

نئور به سوباتان - محمد گائيني

بهترين چراگاه گوسفندان در ييلاقات سوباتان...

1

روستاي سوباتان7

شاه تجي سوباتان - محمد گائيني

يه نوع گل گاوزبان با نام سگ زبان يا كاش! هر چه هست بسيار زيباست اين آفريده پروردگار...

1

روستاي سوباتان6

نئور به سوباتان - محمد گائيني

بلندترين نقطه در طول مسير، آبادي شاه تجي (Shah Taji) يا به زبان محلي ها شتجي (Shataji) بود كه دو كلمه اصلي و با معني دارد: شاه و تاج...

1

روستاي سوباتان5

آبشار ورزان سوباتان - محمد گائيني

نمونه اي از برفچال هاي باقي مانده در منطقه سوباتان...

1

روستاي سوباتان4

آبشار ورزان سوباتان - محمد گائيني

نمايي ديگر از آبشار ورزان...

1

روستاي سوباتان3

آبشار ورزان سوباتان - محمد گائيني

از سوباتان تا آبشار ورزان حدود 1 ساعت كوهپيمايي سبك در پيش خواهيد داشت...

1

روستاي سوباتان2

نئور به سوباتان - محمد گائيني

آبشار ورزان (Varzan) يا به قول بومي ها آبشار ورازان (Verazan) در نزديكي روستاي سوباتان...

1
X